سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1401، جلددوم، شماره27

عنوان مقاله : تدوین استراتژی های توسعه پایدار شهری با رویکرد تحلیل سوات: مطالعه ی موردی شهر تهران
نویسندگان : سیدمحمدجعفر جعفری
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله