سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1401، جلداول، شماره27

عنوان مقاله : ارتباط بهره وری در سازمان و کیفیت زندگی کاری
نویسندگان : حمید رضا موحدی زاده، دکتر مهنوش عابدینی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله