سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1400، جلداول، شماره25

عنوان مقاله : ارائه مدلی برای تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر ذهنیت مودیان مالیاتی از تمکین مالیاتی در اداره کل امورمالیاتی استان آذربایجان شرقی
نویسندگان : زکیه جلالی زاد، رحیم بنایی قدیم
صفحات : 1_15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی تلفيق موسيقي بي¬كلام در ویدئوی¬های آموزشی بر افزایش یادگیری و درگیری تحصيلي دانش¬آموزان
نویسندگان : زهرا عزیزی- مریم عزیزی- فاطمه عزیزی
صفحات : 16-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی تلفيق موسيقي بي كلام در ویدئوی های آموزشی بر افزایش یادگیری و درگیری تحصيلي دانش آموزان
نویسندگان : زهرا عزیزی،مریم عزیزی،فاطمه عزیزی
صفحات : 16-34
دانلود اصل مقاله