سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1394،جلدسوم، ،شماره1

عنوان مقاله : شناسایی والویت بندی الگوهای ارزیابی خط مشی عمومی
نویسندگان : رضا واعظی، فتاح شریف زاده، محسن محمدی
صفحات : 1-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر فناوری اطلاعات بر همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی
نویسندگان : فرشته ستاری برآبادی
صفحات : 22-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش مبادله رهبر-پیرو در تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
نویسندگان : فاطمه آقاجان پور چهارده، حمیدرضا رضایی کلیدپری
صفحات : 32-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه یک چارچوب جامع برای برونسپاری در صنعت خودرو
نویسندگان : مهدی شیخ زاده، صادق معتمدی
صفحات : 51-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیستم اطلاعات مدیریت و تاثیر آن در موفقیت مدیریت پروژه در سازمان ها
نویسندگان : جواد جوادزاده طباطبایی، داود مژدکانلو
صفحات : 86-94
دانلود اصل مقاله