سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394،جلددوم،شماره2

عنوان مقاله : بررسی شاخص های فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با تحول سازمانی (مورد مطالعه یک سازمان نظامی)
نویسندگان : مصطفی رشیدی، قاسم جلیلوند
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل جامعه شناختی نقش عوامل ساختاری در شکاف بین نگرش و رفتارهای زیست محیطی (موردمطالعه: شهروندان شهر کرمانشاه)
نویسندگان : منصورحقیقتیان، سید علی هاشمیان‌فر، داریوش احمدیان
صفحات : 12-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استراتژی با استفاده از مدل گلوب
نویسندگان : محسن قدمی، پریسا علی نیای لاکانی
صفحات : 34-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : توسعه مدل بلوغ مدیریت دانش مشتری: مطالعه‌ای در بانک های ایرانی
نویسندگان : نسترن حاجی حیدری، علی عمویی اوجاکی
صفحات : 42-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی ملاک های جذب و نگهداشت منابع انسانی و ارائه راهکارهای مناسب (مورد:کارکنان دانشکده های پردیس فنی دانشگاه تهران)
نویسندگان : سید محمد میرکمالی، مجتبی حاج خزیمه، صلاح الدین ابراهیمی
صفحات : 76-85
دانلود اصل مقاله