سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1395،جلدسوم،شماره4

عنوان مقاله : بررسی (شناخت) عومل مؤثر بر استفاده از اوراق صکوک بر تأمین مالی مبتنی بر صکوک طرحها و پروژه های شرکت ملی گاز ایران
نویسندگان : بهرام بهرامی، حسن عطری، حسین عابدی
صفحات : 1-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود در شرایط بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : آرامه ملکی خشکبیجاری، جواد رمضانی، مهدی خلیل پور گرگانی، محمدتقی پور
صفحات : 18-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل و ارزیابی ریسک در پروژه های دارای ماهیت ساخت، بهره برداری و انتقال
نویسندگان : محمود شهرخی، مهری فیروز آبادی
صفحات : 26-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه یک رویکرد پیشگیرانه به منظور مدیریت ریسک های عرضه در یک زنجیره تامین انعطاف پذیر
نویسندگان : امیر محمد باقری راد، مسعود ربانی، حامد رفیعی
صفحات : 40-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه برنامه مدون سرویسهای دوره ای کارخانه موکت با استفاده از داده کاوی
نویسندگان : حمیده رحیمی صادق، مرجان محمد جعفری
صفحات : 46-59
دانلود اصل مقاله