سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398،جلد سوم، شماره17

عنوان مقاله : مدیریت توسعه پایدار شهری با رویکردی بر اکولوژیکی شهرها
نویسندگان : جهانگیر قلی پور، فرح اصل خداپسند
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان( نمونه موردی دانشگاه کردستان)
نویسندگان : آذر شهری، کلثوم کهریزی، نسرین حبیبی
صفحات : 10-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر سودآوری شرکت ها برشدت مصرف انرژی
نویسندگان : امیرحسین محمدیار، فرید صفتی، علیرضا غیاثوند
صفحات : 24-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی موانع و عوامل توسعه کارآفرینی در نظریه ساخت یابی گیدنز (با تاکید بر نگاه تجار و سرمایه گذاران ایرانی در تهران و مقیم دبی)
نویسندگان : محمد مهدی عرب نژاد، علیرضا کلدی، حسین آقاجانی
صفحات : 41-49
دانلود اصل مقاله