سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398،جلد اول، شماره16

عنوان مقاله : بررسی نقش بکارگیری سیستم اتوماسیون اداری در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس
نویسندگان : سجاد فیروزآبادی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر دو سویه نام تجاری شرکت بر ارزش ویژه برند مورد مطالعه شرکت رامک
نویسندگان : خالد رفیعی
صفحات : 10-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : موقعیت سیاسی و اجتماعی زنان در حکومت هیتلر
نویسندگان : برمک بهبودی
صفحات : 23-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی سواد اطلاعاتی رایانه ای در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز
نویسندگان : جهانگیر قلی پور ، حمیده زارعی
صفحات : 44-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر عملکرد کارکنان در اداره آموزش و پرورش ناحیه۴ اهواز
نویسندگان : فاطمه باوی ، بهنام مکوندی ، یحیی نیسی
صفحات : 61-80
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه قدرت در خانواده با نگرش فرزندان دختر نسبت به والدینشان
نویسندگان : افسانه توحیدی ، فرنازالسادات پورحسینی
صفحات : 81-97
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مسئله اجتماعی دانش آموزان پسر
نویسندگان : حسن امیری، صدریه ندری
صفحات : 98-110
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطة اخلاق حرفه ای با تعهد سازمانی مدیران آموزشی دورة ابتدایی
نویسندگان : طاهره رحیمی
صفحات : 111-119
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت مراقبت و رضایت شغلی پرستاران بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان گلپایگان
نویسندگان : فاطمه ابراهیمی
صفحات : 120-134
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین رهبری معلم در اجرای برنامه درسی با کیفیت تدریس و تجارب یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی
نویسندگان : نعیمه سیاح هراتی
صفحات : 135-146
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : موانع پیش روی اقتصاد صنعت ورزش ایران
نویسندگان : همتا هادیان ، سید محمدحسین رضوی ، محمد رضا برومند ، سعید امیرنژاد
صفحات : 147-166
دانلود اصل مقاله