سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396، جلدسوم، شماره8

عنوان مقاله : درآمدی بر باز شناسی ویژگی های طنز در دوره مشروطه
نویسندگان : ماندانا رجایی دستغیب، زرآسا رجایی دستغیب، محمدکاظم کاوه پیشقدم
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی راهبردهای بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکتهای کوچک و متوسط استان بوشهر)
نویسندگان : سیدحسن شمس لاهرودی، فاطمه دلشکستگان
صفحات : 9-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شبکه مسائل شهری و شهرداری در سه سطح راهبردی، عملیاتی و اجرایی
نویسندگان : یوسف رمضانی، زهرا کریمی
صفحات : 21-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رهبری تحول‌گرا و عملکرد کسب‌وکار: نقش میانجی گرایش به کارآفرینی (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور)
نویسندگان : ایمان حکیمی
صفحات : 48-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاربرد روش دلفی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تابع زیان تاگوچی جهت انتخاب و رتبه بندی تامین کنندگان صنعت لبنیات
نویسندگان : زهرا سرایلو، علی فرهادی محلی
صفحات : 60-69
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثرات شوک های قیمت نفت و شوک پولی بر بازار سهام در ایران
نویسندگان : مریم عباسی، محمدهاشم موسوی حقیقی
صفحات : 70-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین مؤلفه های داخلی نظام راهبری شرکتی و زمانبندی ارائه گزارش حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : اسماعیل فدایی وشکی، عبدالصمد خلعتبری لیماکی
صفحات : 86-92
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه نوع اظهارنظرهای تعدیل شده حسابرسان و کیفیت اقلام تعهدی سود در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : عباس شمسایی، عبدالصمد خلعتبری لیماکی
صفحات : 93-99
دانلود اصل مقاله