سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395،جلددوم ،شماره6

عنوان مقاله : تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی مطالعه موردی : شرکت سهند خودرو تبریز
نویسندگان : محمدتقی امینی، صمد خباز باویل
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی
نویسندگان : محمدجواد ایروانی
صفحات : 17-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی موانع نظریه‌پردازی در قلمرو علوم اجتماعی
نویسندگان : علی اصغرپور عزت، پریسا رضایی، حمید رضا یزدانی
صفحات : 31-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی مشتریان ‌بانک صنعت و معدن
نویسندگان : داود حسینی هاشم زاده
صفحات : 47-66
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک‌ دولتی و خصوصی
نویسندگان : بهرام رنجبریان، مجتبی براری
صفحات : 67-84
دانلود اصل مقاله