سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395،جلداول،شماره6

عنوان مقاله : چارچوب مدیریت کیفیت پروژه های فناوری اطلاعات با رویکرد فرایندمحور
نویسندگان : مریم محسنی، مهدی فسنقری
صفحات : 1-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین رابطۀ سرمایۀ اجتماعی کاربران ایرانی در شبکۀ اجتماعی فیس‌بوک و مشارکت سیاسی در دنیای واقعی
نویسندگان : حمید عبداللهیان، حسین کرمانی
صفحات : 22-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بهبود الگوریتم رقابتی کلونی استعمارگران با استفاده از عملگر یادگیری استعمارگران و کاربرد آن در حل مساله فروشنده دوره گرد
نویسندگان : حسن حاله، دانیال اسماعیلی علی آبادی
صفحات : 43-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سنجش تأثیر عوامل فرهنگی بر رفتار مصرف گاز خانگی (مورد مطالعه: مشترکان گاز خانگی شهری در مازندران)
نویسندگان : صادق صالحی
صفحات : 50-69
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش عوامل تاثیر گذار بر مدیریت مالی و حسابداری در قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
نویسندگان : فرشته ستاری برآبادی
صفحات : 70-81
دانلود اصل مقاله