سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394،جلدسوم،شماره2

عنوان مقاله : نگرش سنجی پدیدۀ دیررسی ازدواج (مورد مطالعه: شهر ایلام)
نویسندگان : امیر رستگار خالد، ماریا رحیمی، هاجر عظیمی
صفحات : 1-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان قزوین _با رویکردMADM
نویسندگان : مرتضی موسی خانی، امیرحسین شهروان مهر
صفحات : 23-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فهم زوایای نوینی از سازه "ظرفیت مازاد سازمانی"
نویسندگان : سیما ساغروانی، سعید مرتضوی، محمد لگزیان، فریبرز رحیم نیا
صفحات : 32-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تصور از بدن و پذیرش اجتماعی آن (مطالعه ای تجربی در میان دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور تهران)
نویسندگان : مهدیه امامی غفاری، امیر ملکی، محمدجواد زاهدی
صفحات : 54-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بهینه سازی عملکرد شرکت ها با استفاده از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و بکارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری
نویسندگان : فرزین رضایی، مجتبی سبحانی
صفحات : 75-84
دانلود اصل مقاله