سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1395،جلددوم، ،شماره5

عنوان مقاله : تحلیل دینامیکی تیر مدرج هدفمند با خاصیت پیزوالکتریکی تحت بار مکانیکی و الکتریکی
نویسندگان : زینب نور محمدی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه یک مدل پیش بینی پویا برای امتیاز اعتباری مشتریان بانک با استفاده از داده های تابلویی
نویسندگان : یاسر صمیمی، سجاد ارتشیدار
صفحات : 17-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رفتار، اخلاق کاری و رهبری تحول آفرین و بررسی رابطه میان آنها (مورد مطالعه کارکنان انجمن علوم اجتماعی ایران)
نویسندگان : سیروس کرراهی مقدم، سارا کامکار
صفحات : 28-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان
نویسندگان : فرشاد زرد چقائی، سعید آیباغی اصفهانی، زین العابدین امینی سابق
صفحات : 38-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه مدلی جهت شناسایی رابطه میان نواوری مدل کسب و کار و مدیریت کیفیت با میانجی گری رضایت شغلی و تعهد سازمانی مورد مطالعه: بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی
نویسندگان : علی رستم پور، علی تقی زاده هرات، امیر عزیزی
صفحات : 48-66
دانلود اصل مقاله