سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394،جلداول،شماره2

عنوان مقاله : ارزیابی عملکرد ساختارهای مختلف نظام مالی و اعتباری با استفاده از رویکرد ترتیبی کارت امتیازی متوازن(BSC)، وزرن دهی سلسله مراتبی فازی (FAHP) و رتبه بندی
نویسندگان : داوود کرامتی
صفحات : 1-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : درآمدهای پایدار در توسعه پایدار شهری
نویسندگان : حامدقابلیان امیری
صفحات : 21-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سنجش فرسودگی شغلی و تاثیر معنویت سازمانی برآن (مطالعه موردی دانشگاه خلیج فارس بوشهر)
نویسندگان : فخریه حمیدیان پور، فریبا حسن نیازی
صفحات : 31-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین پارامترهای تاثیرگذار در استحکام فشاری سرد(CCS) گندله با استقاده از تکنیک های داده کاوی
نویسندگان : رضا شکری زاده، سید محسن نبوی
صفحات : 46-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی مدل حکمرانی بیمارستان های دولتی ایران
نویسندگان : طاهره مرادیان، ابوالحسن فقیهی، جمال الدین طبیبی
صفحات : 55-85
دانلود اصل مقاله