سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1397،جلد سوم ،شماره14

عنوان مقاله : الگویی مبنایی گفتمان کاوی استراتژی صنعت خودرو در شرایط تحریم
نویسندگان : مژگان حمیدی بیناباج
صفحات : 1-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه امنیت اقتصادی در شکل گیری اقتصاد مقاومتی با نگاه ویژه به نقش نیروی انتظامی
نویسندگان : علی رضایی، کامران رحیمی، محمد رضایی
صفحات : 18-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی با یادگیری سازمانی؛ نمونه موردمطالعه: کارکنان موسسه مطالعاتی و پژوهشی توسعه خرد؛ وابسته به یکی از سازمان‌های دولتی کشور
نویسندگان : محمد مولوی، مهدی زمانی مزده
صفحات : 40-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل ژئوپلیتیکی آمایش سرزمین در استقرار مدیریت فضایی در ایران به مثابه علل دوام حکومت‌‌ها و دولت
نویسندگان : کیومرث یزدان پناه درو، معصومه مهدئی
صفحات : 60-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر صفات شخصیتی بر اهداف کارآفرینی اجتماعی
نویسندگان : مصطفی حیدری هراتمه
صفحات : 76-92
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی عدالت اجتماعی درعملکرد دولت هاشمی رفسنجانی با توجه به جایگاه عدالت درقانون اساسی
نویسندگان : جعفر رضایی
صفحات : 93-105
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر توسعه فردی منابع انسانی بر عملکرد سـازمانی و موفقیت شغـلی کارکنان سـازمان تامیــن اجتماعی تهران
نویسندگان : نعیمه تذکری، محمد فیضی
صفحات : 106-112
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین ژئوپلیتیکی پدیده فرار مغزها در ایران از منظر؛ ژئوپلیتیک اطلاعات
نویسندگان : کیومرث یزدان پناه، سعید رجبی
صفحات : 113-123
دانلود اصل مقاله