سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1397،جلد دوم ،شماره14

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین مدیریت استعداد با تعهد حرفه ای و توانمندسازی روان شناختی کارکنان کانون پرورش فکری استان اردبیل
نویسندگان : فرزاد فولاد نژاد، توران سلیمانی
صفحات : 1_11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه مدیریت دانش با سازگاری شغلی کارکنان بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) سازمان تامین اجتماعی اهواز
نویسندگان : یحیی نیسی، محمد حسین پور، غلامحسین برکت، عیسی نیسی
صفحات : 12-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین
نویسندگان : محمد امین صادقی، مهدی اکبری دهزیری، حسین مقدسی، علی مصلی نژاد
صفحات : 21-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر استراتژي هاي توانمندسازي بر درگیری کارکنان و مدیران در کار اداره کل تامین اجتماعی استان قم
نویسندگان : علی مالکی نژاد، سید یوسف صالحی
صفحات : 33-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی عوامل پیش برنده و بازدارنده اشتغال از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
نویسندگان : زینب نرگسی، باقر نیکجو، زینب خادمی، مریم برزگر
صفحات : 55-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مفهوم طبقه و دولت در جامعه شناسی سیاسی کارل مارکس
نویسندگان : امیر حسین مراد پور دهنوی
صفحات : 60-71
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : انگیزه های حضور ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه
نویسندگان : طاهره حیدری
صفحات : 72-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مولفه های تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان)
نویسندگان : محمد نحوی
صفحات : 86-99
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و میزان مشارکت کارکنان با نقش واسطه‌ای سرمایه‌های روانشناختی در کارکنان شبکه بهداشت و درمان اردل در سال 1397
نویسندگان : قربانعلی حیدری سورشجانی، الهه توسلی
صفحات : 100-114
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی با باورهای فراشناختی در افراد بزهکار
نویسندگان : فریبا دلسوز، بهمن اکبری
صفحات : 115-123
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه توریه در پیشبرد اهداف اطلاعات امنیتی از دیدگاه فقهی
نویسندگان : سیامک جعفرزاده ،حسن کریمی ،فاطمه جوادی
صفحات : 124-133
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اشتغال زنان
نویسندگان : مریم مقدم
صفحات : 134-148
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : الگویی مبنایی گفتمان کاوی استراتژی صنعت خودرو در شرایط تحریم
نویسندگان : مژگان حمیدی بیناباج
صفحات : 149-165
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه امنیت اقتصادی در شکل گیری اقتصاد مقاومتی با نگاه ویژه به نقش نیروی انتظامی
نویسندگان : علی رضایی ، کامران رحیمی ، محمد رضایی
صفحات : 166-187
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی با یادگیری سازمانی؛ نمونه موردمطالعه: کارکنان موسسه مطالعاتی و پژوهشی توسعه خرد؛ وابسته به یکی از سازمان‌های دولتی کشور
نویسندگان : محمد مولوی، مهدی زمانی مزده
صفحات : 188-207
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل ژئوپلیتیکی آمایش سرزمین در استقرار مدیریت فضایی در ایران به مثابه علل دوام حکومت‌‌ها و دولت
نویسندگان : کیومرث یزدان پناه درو ، معصومه مهدئی
صفحات : 208-223
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر صفات شخصیتی بر اهداف کارآفرینی اجتماعی
نویسندگان : مصطفی حیدری هراتمه
صفحات : 224- 240
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی عدالت اجتماعی درعملکرد دولت هاشمی رفسنجانی با توجه به جایگاه عدالت درقانون اساسی
نویسندگان : جعفر رضایی
صفحات : 241-253
دانلود اصل مقاله