سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلدپنجم، شماره 9

عنوان مقاله : بررسی نظارت یا رفتار تونل زنی توسط سهام داران عمده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : مهدی صفا خلج ، علی احتشام
صفحات : ?-??
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه رفتار تونل زنی سهام داران بزرگ با عملکرد مالی ( متغیر بازده حقوق صاحبان سهام )با استفاده از مدل رگرسیونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : مهدی صفا خلج ، علی احتشام
صفحات : ??-??
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه رفتار تونل زنی سهام داران بزرگ با عملکرد مالی (متغیر کیوتوبین) با استفاده از مدل رگرسیونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : مهدی صفا خلج ، علی احتشام
صفحات : ??-??
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر ایجاد هویت‌سازمانی درکارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
نویسندگان : حمید خانی پور، مهنوش عابدینی
صفحات : 39-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر مزیت رقابتی (مورد مطالعه: بانک تجارت استان بوشهر)
نویسندگان : مسعود بهاری ، سیدحسن شمس لاهرودی
صفحات : 51-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقايسه شادکامی زنان ورزشکار و غيرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
نویسندگان : جعفر برقی مقدم، سعید رسولی
صفحات : 62-68
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر متغیر اجتماعی بر روی رشد اقتصادی در ایران
نویسندگان : شوبو کرمی تیلکو
صفحات : 69-80
دانلود اصل مقاله