سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلدچهارم، شماره 9

عنوان مقاله : بررسی سبك هاي رهبري لیکرت و تاثیر آن بر اشتیاق کاری (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان قم)
نویسندگان : ایمان حسامی تکلو، مسعود قربانحسینی، منصوره فتحانی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بهبود فرایندهای کاری درسازمان با رویکرد مهندسی مجدد (BPR)
نویسندگان : محمدرضا جوکار، سید مجید احدی شعار
صفحات : 11-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آسیب های اجتماعی
نویسندگان : علی صابری
صفحات : 21-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ساختارهای حقوقی منطبق با توسعه جهانی
نویسندگان : علی صابری
صفحات : 28-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباطات بین فردی
نویسندگان : علی صابری
صفحات : 33-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آموزش الکترونیکی و توسعه دانش اجتماعی
نویسندگان : علی صابری
صفحات : 38-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
نویسندگان : علی صابری
صفحات : 44-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدیریت در تکنولوژی هوشمند سازی
نویسندگان : علی صابری
صفحات : 49-54
دانلود اصل مقاله