سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلدسوم، شماره 9

عنوان مقاله : بررسی استراتژی جاذبه های گردشگری روستایی در توسعه روستاها: (نمونه موردی شهرستان ایوان)
نویسندگان : مهدي نيك سرشت، نادر شوهاني
صفحات : 1-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نگاهی به نظام شایسته سالاری در سازمان ها
نویسندگان : مرتضی عسگرانی
صفحات : 18-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اولویت بندی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر تدوین استراتژی بانکداری الکترونیک در بانک ملی ایران
نویسندگان : مسعود خاتونی، دکتر مهدی فقیهی
صفحات : 29-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل و ارزیابی نقش شوراهای اسلامی در مدیریت پایدار روستایی(مورد مطالعه دهستان حسین آباد از توابع بخش مهردشت شهرستان نجف آباد)
نویسندگان : محمد ابراهیم محمدی مسعودی، فاطمه شریفی اردانی
صفحات : 43-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در شهرداري کرج
نویسندگان : داوود بذرافشان
صفحات : 54-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : درآمدی بر جایگاه و نقش شهرداري الکترونيک در مدیریت مطلوب شهری: مطالعه موردی شهر کرج
نویسندگان : مهشید فیروزبخت
صفحات : 63-70
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاربرد روش دلفی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تابع زیان تاگوچی جهت انتخاب و رتبه بندی تامین کنندگان صنعت لبنیات
نویسندگان : زهرا سرایلو ،علی فرهادی محلی
صفحات : 71-82
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و تبیین مسائل بودجه ریزی و مدیریت بودجه در ایران
نویسندگان : یدالله شکوهی
صفحات : 83-96
دانلود اصل مقاله