سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396، جلدسوم، شماره8

عنوان مقاله : درآمدی بر باز شناسی ویژگی های طنز در دوره مشروطه
نویسندگان : ماندانا رجایی دستغیب، زرآسا رجایی دستغیب، محمدکاظم کاوه پیشقدم
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی راهبردهای بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکتهای کوچک و متوسط استان بوشهر)
نویسندگان : سیدحسن شمس لاهرودی، فاطمه دلشکستگان
صفحات : 8-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شبکه مسائل شهری و شهرداری در سه سطح راهبردی، عملیاتی و اجرایی
نویسندگان : یوسف رمضانی ، زهرا کریمی
صفحات : 23-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رهبری تحول‌گرا و عملکرد کسب‌وکار: نقش میانجی گرایش به کارآفرینی (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور)
نویسندگان : ایمان حکیمی
صفحات : 49-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاربرد روش دلفی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تابع زیان تاگوچی جهت انتخاب و رتبه بندی تامین کنندگان صنعت لبنیات
نویسندگان : زهرا سرایلو ،علی فرهادی محلی
صفحات : 61-73
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثرات شوک های قیمت نفت و شوک پولی بر بازار سهام در ایران
نویسندگان : مریم عباسی ، محمدهاشم موسوی حقیقی
صفحات : 74-89
دانلود اصل مقاله