سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1395،جلداول،شماره4

عنوان مقاله : بررسی رابطه توسعه نام تجاری، آگاهی نام تجاری، شناخت نام تجاری و نگرش مشتری با شکل گیری نام تجاری در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی)
نویسندگان : محمدمهدی پرهیزگار، سید مهدی حجازی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در برنامه ریزی شهری و منطقه ای با تأکید بر روش AHPفازی
نویسندگان : علیرضا عباسیان، علیرضا شهرکی
صفحات : 10-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین هوش سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
نویسندگان : فاطمه جواهری، احمد ودادی
صفحات : 27-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثر فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی سازمان از طریق مدیریت دانش (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)
نویسندگان : رامونا میرحاجیان مقدم، حسین افخمی
صفحات : 43-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر ویژگی های وب سایت بر بازاریابی آنلاین رابطه مند شرکت گردشگری آهنگ پرواز
نویسندگان : طیبه فراهانی، نیلوفر امینی
صفحات : 51-62
دانلود اصل مقاله